PRIVACYVERKLARING KLANTEN / LEVERANCIERS

Eureka Pharma (hierna: Eureka Pharma) gaat ten allen tijde zorgvuldig om met persoonsgegevens. Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van onze klanten en commerciële relaties zijn voor ons belangrijk. Eureka Pharma BVBA verzamelt en verwerkt informatie en persoonsgegevens. De informatie en persoonsgegevens zijn nodig voor het beheer van de bestellingen en voor de commerciële relaties. Eureka Pharma wil deze informatie en gegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en wat de doeleinden zijn. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 

1. Wie zijn wij?

 

Uw gegevens worden verwerkt door Eureka Pharma BVBA, RPR Gent afdeling Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer (BTW BE) 0877.239.492, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Harelbeeksestraat 81.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres: info@eurekapharma.be.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 

Eureka Pharma bvba verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige cliënten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, maar ook over potentiële klanten, potentiële leveranciers en potentiële werknemers. Deze persoonsgegevens worden door Eureka Pharma verwerkt en gebruikt om haar dienstverlening te optimaliseren en zo efficiënt en correct mogelijk te werken.

 

A. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen:

 

Om te weten wie u bent Om u te contacteren Om te factureren of betalingen uit te voeren
  • Naam
  • Voornaam
  • APB nummer
  • Bedrijfsfunctie
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • E-mailadres
  • Btw-nr
  • Bankrekeningnummer

 

B. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

 

Eureka Pharma verwerkt publieke gegevens. Publieke gegevens kunnen betrekking hebben zowel op gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van een benoeming als bestuurder van een vennootschap, of gegevens die de klant zelf publiek heeft gemaakt (bv. online), als op gegevens die publiek zijn, bv. omdat ze algemeen bekend zijn in de streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Publieke gegevens kunnen ook betrekking hebben op informatie die beschikbaar is op bv. de Kruispuntbank van Ondernemingen en databases als Graydon.

 

C. Wat u ons vertelt, kan worden verwerkt:

 

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

 

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

 

Naargelang de situatie heeft Eureka Pharma informatie van u nodig voor het plaatsen, de verwerking en behandeling van bestellingen, de afhandeling van betalingen, de levering van diensten en goederen, de uitvoering van de overeenkomsten, het implementeren van marketingstrategieën, en om wettelijke verplichtingen na te komen.

 

Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen ook gebruiken wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist, en voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat laatste geval zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u te informeren over de wijzigingen aan ons reglement betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens en uw toestemming te vragen.

 

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

 

Eureka Pharma verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die bij de uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze raadplegen.

Uw persoonlijke gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden verhuurd of verkocht. Uw persoonlijke gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven. We stellen deze uitsluitend ter beschikking van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en dit met het oog op de uitvoering van uw bestelling. Sommige derde partijen met wie Eureka Pharma samenwerkt, kunnen uw persoonsgegevens voor de uitoefening van hun opdracht ook inkijken, inzonderheid logistieke partners, accountants, consultants en advocaten in het kader van fiscale en/of juridische ondersteuning, en ICT-dienstverleners.

Eureka Pharma kan verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven op gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

 

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 

Eureka Pharma houdt rekening met het principe van opslagminimalisatie bij de verwerking van uw persoonsgegevens, wat betekent dat we uw gegevens maar zo lang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden (bv. indien noodzakelijk voor of naar aanleiding een claim). Uw persoonsgegevens worden dus bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die hun bewaring gedurende een langere periode verplichten of noodzaken.

 

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

 

A. Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens

U heeft op elk ogenblik het recht om kosteloos uw gegevens te raadplegen, geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, als u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben. Eureka Pharma verbindt zich ertoe om binnen de 15 werkdagen gevolg te geven aan uw verzoek. U kan hiervoor een schriftelijk verzoek per post richten aan Eureka Pharma NV, Harelbeeksestraat 81, 8520 Kuurne, of per e-mail aan info@eurekapharma.be.

U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. Eureka Pharma zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden.

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige basis verwerken, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

B. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

 

C. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

 

D. De uitoefening van deze rechten

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Bovendien kan u te allen tijde klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten niet naleven: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (tel.: +32 22744800; fax: +32 22744835; e-mail: commission@privacycommission.be). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze commissie de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

7. Bescherming van uw gegevens?

 

Bij Eureka Pharma gaan we zorgzaam om met uw gegevens. Eureka Pharma doet er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de gegevens die worden verzameld en verwerkt te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Wij hebben de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijzigingen van informatie die wij ontvangen, te voorkomen.

Binnen de organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

8. Vragen?

 

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, kunt u ons contacteren door een e-mail te sturen naar: info@eurekapharma.be.

Als u vragen heeft over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, kunt u terecht op de website van de Privacy commissie, op http://www.privacycommission.be.

Ik wil klant worden