Algemene voorwaarden

 

 1. Bij het afsluiten van de overeenkomst worden de hierna volgende algemene voorwaarden rechtsgeldig. De algemene voorwaarden van de medecontractant alsook iedere afwijking of aanvulling van deze algemene voorwaarden zijn niet bindend voor BVBA Eureka Pharma, tenzij deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd.
 2. Al onze facturen zijn betaalbaar te Kuurne binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 3. Protest tegen de factuur moet op gemotiveerde wijze aangetekend gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
 4. Bij gebreke aan stipte betaling is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 15 % per jaar en zelfs tot op de dag van volledige regeling. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van 125 EUR en een maximum van 2000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo en al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bij wanbetaling behoudt BVBA Eureka Pharma zich het recht voor om verdere overeenkomsten stop te zetten. De overeenkomst kan alsdan door BVBA Eureka Pharma van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden zowel voor het geheel als voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 6. In geval van annulatie van de opdracht door de opdrachtgever is deze laatste een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 20% van de waarde van de volledige overeenkomst met een minimum van 500 EUR.
 7. Indien de medecontractant specifieke vereisten heeft naar het gebruik van de producten toe, dient hij deze schriftelijk op voorhand mee te delen. De waarborg van BVBA Eureka Pharma beperkt zich uitdrukkelijk tot het normaal gebruik van de producten waartoe zij specifiek zijn bestemd. BVBA Eureka Pharma is nooit aansprakelijk voor een bepaald, door de klant voorgenomen gebruik.
 8. Alle verzendingen geschieden op risico van de koper.
 9. Prijsoffertes zijn steeds gebaseerd op de prijzen die op dat tijdstip gelden. De producten en goederen worden verkocht tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de bestelling. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt BVBA Eureka Pharma zich het recht voor om de prijzen evenredig aan te passen. Al onze offerten zijn zonder verbintenis en slechts voor 1 maand geldig. Loutere voorstellen, evenals de gegevens vermeld in catalogi, zijn enkele indicatief en niet bindend. De medecontractant kan zich op geen enkele wijze beroepen op verschillen met het geleverde.
 10. De door BVBA Eureka Pharma opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts als inlichting meegedeeld. Het overschrijden van de leveringstermijn kan nooit tot enige schadeloosstelling verplichten en kan de wederpartij ook niet van zijn verbintenis bevrijden.
 11. Wanneer BVBA Eureka Pharma ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid is de bestellingen uit te voeren, behoudt BVBA Eureka Pharma zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij BVBA Eureka Pharma hetzij bij haar leveranciers en producenten van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers.
 12. De overdracht van het risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever er niet toe gerechtigd ze als zekerheid in de ruime zin van het woord te gebruiken. De betaalde voorschotten blijven door BVBA Eureka Pharma verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen.
 13. BVBA Eureka Pharma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever.
 14. BVBA Eureka Pharma wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige en/of telefonisch doorgegeven onderrichtingen.
 15. Klachten met betrekking tot de levering moeten BVBA Eureka Pharma steeds aangetekend en behoorlijk gemotiveerd toekomen binnen de 3 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn zonder schriftelijke klacht per aangetekende brief, wordt de levering als definitief aanzien. In geval van tijdige en gegronde klacht beperkt de aansprakelijkheid van BVBA Eureka Pharma zich maximaal tot het herleveren of een evenredige prijsvermindering die maximaal wordt beperkt tot het nettofactuurbedrag. In geen geval draagt BVBA Eureka Pharma een grotere aansprakelijkheid dan haar leveranciers/producenten van de desbetreffende producten met betrekking tot de desbetreffende producten. Het indienen van een klacht ontslaat de klager in alle geval niet van betaling zodat de betalingsvoorwaarden en termijnen dienen gerespecteerd te worden.
 16. De verplichting tot vrijwaring voor verborgen gebreken wordt beperkt tot 1 jaar na de levering. De rechtsvordering die erop steunt moet in elk geval op straffe van niet-ontvankelijkheid ingesteld worden binnen de 8 dagen na de datum waarop de ontdekking van het verborgen gebrek mogelijk is geworden.
 17. Elke betwisting zal uitsluitend op basis van het Belgisch Recht door de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk worden beslecht.